Tento dokument je dostupný pouze v českém jazyce.

Všeobecné obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") stanoví vaše práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním služeb při využití zábavného programu únikové místnosti (dále jen "Služby"). Za Služby se považuje jednorázové odehrání únikové místnosti ve stanovený čas, na stanoveném místě a ve zvoleném počtu osob, dle možností dané únikové místnosti.

1.2. Provozovatelem Služeb je společnost Chytrá únikovka s.r.o., IČ 06611559, DIČ CZ06611559, se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, spisová značka 103160 (dále jen "Poskytovatel").

1.3. Tyto Obchodní podmínky se použijí tehdy, nebyly-li mezi vámi a Poskytovatelem dohodnuty jiné podmínky. Tyto Obchodní podmínky se použijí přiměřeně také na prodej zboží Poskytovatelem, dochází-li k němu v rámci poskytování Služeb, a dále pro další služby, které vám Poskytovatel poskytne v rámci Služby.

1.4. Odkazují-li tyto Obchodní podmínky na vás či vaši osobu, má se za to, že jsou myšleny i všechny další osoby, kterým společně s vámi budou Služby poskytovány.

1.5. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.


2. SMLUVNÍ VZTAH

2.1. Smluvní vztah mezi vámi a Poskytovatelem vzniká objednáním Služeb na webových stránkách Poskytovatele dostupných prostřednictvím internetové adresy www.chytraunikovka.cz (dále jen "Objednávka"). Smluvní vztah může vzniknout také telefonickou nebo emailovou objednávkou. Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytovat vám objednané Služby a vy jste povinni uhradit jejich cenu.

2.2. Poskytovatel není povinen přijmout vaši Objednávku, pokud (i) jste v minulosti neplnili své povinnosti při poskytování Služeb (např. neuhradili jste cenu Služeb), (ii) má z vašeho chování pochybnosti, zda rozumíte, co je předmětem Služeb a za jakých podmínek vám mají být Služby poskytovány nebo (iii) má pochybnosti, zda máte vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.

2.3. Nejste-li plnoletí, je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas vašeho zákonného zástupce s poskytováním Služeb, jestliže má pochybnosti, že jste sami schopni posoudit předmět Služeb a zavázat se k úhradě jejich ceny.

2.4. Souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradíte sami, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


3. PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1. Souhlasíte, že poskytování Služeb spočívá v tom, že budete uzavřeni v únikové místnosti a vaším cílem je prostřednictvím příběhu, luštění hádanek a plnění úkolů, najít cestu ven z únikové místnosti a případně splnit dodatečné úkoly související s příběhem.

3.2. Jste povinni řídit se pokyny Poskytovatele.

3.3. Jste povinni chovat se v průběhu poskytování Služeb tak, aby nedošlo k poškození majetku Poskytovatele.

3.4. Jste povinni chovat se v průběhu poskytování Služeb tak, aby nedošlo k ublížení na zdraví a to jak u vás tak i u dalších osob, pro které jsou Služby poskytovány. Prohlašujete, že jste si vědomi, že v rámci zajištění realistické atmosféry může poskytování Služby obsahovat prvky, které nebudou příslušně označeny, např. pomocí reflexních prvků, a že hra může probíhat v šeru či bez osvětlení. Prohlašujete, že nebudete činit Poskytovatele odpovědným v případě zranění a že dobrovolně a na svoje vlastní nebezpečí chcete hru absolvovat, jste si vědomi rizik s tím spojených a budete využívat Služeb tak, abyste zranění nebo ublížení předešli.

3.5. Poskytovatel je povinen poskytnout vám Služby ve stanovený čas, na stanoveném místě a v obvyklé kvalitě.

3.6. Jste povinni dostavit se 10 minut před stanoveným časem a poskytnout Poskytovateli součinnost s poskytováním Služeb.

3.7. Prohlašujete, že jste způsobilí (zdravotně, psychicky či jinak) absolvovat tento druh Služeb a rozumíte tomu, že v rámci poskytování Služeb se Poskytovatel snaží zajistit realistickou atmosféru a překvapivé herní prvky.

3.8. Prohlašujete, že jste si plně vědomi, v čem poskytování Služeb spočívá, a že dobrovolně s poskytnutím Služeb souhlasíte.

3.9. Součástí poskytování Služby je i vedení účtu / věrnostního programu na stránce www.chytraunikovka.cz, pokud provedete rezervaci před a nebo po poskytnutí Služby. Poskytovatel se zavazuje vést váš účet po celou dobu, po kterou provozuje webové stránky www.chytraunikovka.cz. Chcete-li účet zrušit, zašlete požadavek na emailovou adresu info@chytraunikovka.cz. Poskytovatel se zavazuje vést váš účet i v případě, že nakonec Služby nevyužijete. V takovém případě se má za to, že vám Poskytovatel poskytuje jen službu vedení účtu a tyto obchodní podmínky se použijí přiměřeně takovému stavu.


4. CENA SLUŽEB

4.1. Ceníkem Služeb se rozumí ceny uvedené na webové stránce www.chytraunikovka.cz u jednotlivých únikových místností. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto ceny měnit bez uvedení důvodů a bez nutnosti vás o tomto úkonu informovat.

4.2. Za poskytování Služeb jste povinni uhradit cenu stanovenou v Objednávce. Můžete uplatnit slevové nebo dárkové poukazy a to jak v průběhu Objednávky, tak také na místě před poskytnutím Služeb. Není-li explicitně uvedeno na slevovém nebo dárkovém poukazu jinak, je minimální konečná cena za poskytnutí Služeb 690 Kč.

4.3. Poskytovatel je oprávněn odmítnout slevový nebo dárkový poukaz, má-li pochybnosti o jeho pravosti, byl-li již tento uplatněn, skončila-li jeho platnost a nebo nepředložili-li jste nejpozději před poskytnutím Služeb jeho originál.

4.4. U slevových nebo dárkových poukazů na čerpání Služeb, má Poskytovatel nárok na cenu Služeb podle svého ceníku platného v době čerpání.

4.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytnout vám další slevy na základě rezervace či v rámci věrnostního programu.

4.6. Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, jste povinni uhradit celou cenu objednaných Služeb před započetím poskytovaní Služeb a to metodami akceptovanými Poskytovatelem (v hotovosti, převodem na bankovní účet apod.).

4.7. Objednávku lze změnit nejpozději 24 hodin před termínem poskytování Služeb. Při změně Objednávky bude vypočtena nová cena a jste povinni doplatit případný rozdíl mezi cenou starou a nově vypočtenou. Pokud je nově vypočtená cena nižší než stará cena, má Poskytovatel právo si rozdíl ponechat jako kompenzaci na zajištění úkonů spojených se změnou Objednávky.

4.8. Objednávku lze zrušit nejpozději 24 hodin před termínem poskytování Služeb. Bude-li objednávka zrušena později než 24 hodin před termínem poskytování Služeb, má Poskytovatel právo si celou částku ponechat jako kompenzaci za zajištění úkonů spojených s Objednávkou a přípravou na poskytování Služeb.


5. REKLAMACE

5.1. Jste oprávněni uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s poskytováním Služeb (dále jen "Reklamace"). Reklamace se mohou týkat obsahu Služeb, způsobu jejich poskytování i postupu konkrétního pracovníka Poskytovatele. Reklamace může být učiněna osobně v provozní době v provozovně Poskytovatele; kromě toho lze Reklamaci zaslat písemně na adresu sídla Poskytovatele anebo elektronicky na e-mailovou adresu Poskytovatele.

5.2. Poskytovatel s vámi sepíše o každé Reklamaci, která je u něj uplatněna osobně, reklamační protokol s náležitostmi podle čl. 6.10. Máte právo obdržet stejnopis reklamačního protokolu.

5.3. Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o Reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se s Poskytovatelem nedohodnete na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smluvního vztahu ohledně poskytování Služeb.

5.4. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní závadný stav a poskytne vám náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně vadných Služeb nebo sleva z poskytovaných Služeb.

5.5. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu vás o tom informuje s příslušným odůvodněním. Nesouhlasíte-li s vyřízením Reklamace, jste oprávněni požádat Poskytovatele o přezkoumání Reklamace elektronickou poštou na adrese info@chytraunikovka.cz.


6. ROZSAH PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Poskytovatel odpovídá, že Služby nemají při poskytnutí vady. Poskytovatel zejména odpovídá, že v době, kdy Služby čerpáte, (i) mají Služby vlastnosti, které si s Poskytovatelem ujednáte, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které Poskytovatel popsal nebo které jste očekávali s ohledem na povahu Služeb na základě reklamy, (ii) se Služby hodí k účelu, který pro jejich použití Poskytovatel uvádí nebo ke kterému se služby tohoto druhu obvykle používají, (iii) Služby odpovídají jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (iv) Služby jsou v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a (v) Služby vyhovují požadavkům právních předpisů.

6.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od čerpání Služeb, má se za to, že Služba byla vadná již při čerpání.

6.3. Jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u poskytnutých Služeb v době dvaceti čtyř měsíců od čerpání Služeb. Práva z vadného plnění vám však nelze přiznat, neoznámíte-li vady Poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, kdy jste je zjistili nebo při náležité pozornosti měli zjistit, nejpozději však do dvou let od čerpání Služeb.

6.4. Požádáte-li o to, potvrdí vám Poskytovatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení Poskytovatel uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí Poskytovatel v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Poskytovatel zároveň uvede, že vaše další práva, která se k poskytování Služeb vážou, nejsou dotčena. Potvrzení lze nahradit dokladem o poskytování Služeb obsahujícím uvedené údaje.

6.5. Nemají-li poskytnuté Služby vlastnosti stanovené v čl. 6.1, můžete požadovat nové poskytnutí Služeb bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti poskytnutých Služeb, můžete požadovat nové poskytnutí jen této součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od smluvního vztahu ohledně poskytování Služeb. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.

6.6. Právo na nové poskytnutí Služeb nebo jejich součástí máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete Služby řádně využít pro opakovaný výskyt vady po nápravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte rovněž právo odstoupit od smluvního vztahu ohledně poskytování Služeb.

6.7. Neodstoupíte-li od smluvního vztahu nebo neuplatníte-li právo na nové poskytnutí Služeb nebo jejich součástí bez vad nebo na jinou nápravu vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Máte právo na přiměřenou slevu i v případě, že vám Poskytovatel nemůže znovu poskytnout Služby nebo jejich součást bez vad nebo zajistit jinou nápravu vad, jakož i v případě, že Poskytovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

6.8. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste před čerpáním Služeb věděli, že Služby mají vadu, anebo pokud jste vadu sami způsobili.

6.9. Uplatníte-li právo z vadného plnění, potvrdí vám Poskytovatel v písemné formě, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem Reklamace, jaký způsob vyřízení Reklamace požadujete, jakož i provedení nápravy a dobu jejího trvání. Poskytovatel je dále povinen vydat vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.


7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A MLČENLIVOST

7.1. Ochrana osobních údajů se řídí předpisem o ochraně osobních údajů dostupným na webové stránce www.chytraunikovka.cz.

7.2. Zpracování vašich osobních údajů se řídí nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


8. INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

8.1. Informujeme vás tímto, že máte nárok využít postupu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Spotřebitelskými spory se rozumí spory mezi vámi a Poskytovatelem v souvislosti s poskytováním Služeb.

8.2. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů podle těchto Obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, www.coi.cz nebo adr.coi.cz).


9. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Oznámení a sdělení vůči Poskytovateli jste povinni činit písemně. Nejde-li o změnu nebo skončení smluvního vztahu, lze komunikovat i elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; totéž platí v případě komunikace Poskytovatele vůči vám.

9.2. Oznámení a sdělení se zasílají na doručovací adresy stran, kterými je vaše adresa uvedená v Objednávce a adresa Poskytovatele uvedená na webových stránkách www.chytraunikovka.cz. Jste oprávněni změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně. Poskytovatel je oprávněn změnit doručovací adresu změnou příslušného údaje na webových stránkách www.chytraunikovka.cz bez nutnosti vás o tom písemně informovat.

9.3. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Objednávky (smlouvy o poskytování Služeb) uzavřené mezi vámi na straně jedné a Poskytovatelem na straně druhé. Práva a povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek jsou součástí vašeho smluvního vztahu s Poskytovatelem.

9.4. Tyto Obchodní podmínky se uplatní pouze pro poskytování Služeb v České republice.

9.5. Tyto Obchodní podmínky je možné kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na webových stránkách www.chytraunikovka.cz. Změny, respektive nové znění Obchodních podmínek jsou závazné pouze pro ujednání o poskytování Služeb, které byly učiněny po zveřejnění změn, respektive nového znění Obchodních podmínek na webových stránkách www.chytraunikovka.cz.

9.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.7. Objednávka (smlouva o poskytování Služeb) včetně Obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

9.8. Objednávka (smlouva o poskytování Služeb) včetně Obchodních podmínek je uzavřena v českém jazyce. Toto ustanovení platí i v případě, že je Objednávka uzavřena na webových stránkách www.chytraunikovka.cz zobrazených v jiném než českém jazyce.

9.7. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.12.2017